Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

[a] 20

Performers:
Cíntia Rangel
Eszter Parragi

Vídeo artistas:
Kathleen Kunath
Zé de Paiva

Sonoplasta: Lutz Gallmeister

Voz: Tim Thielemans

Idioma: flamengo

Article 20

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.

Artikel 20

Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

Artigo 20°

Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.