مادهٔ پنجم

احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه ویا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.

[a] 05

Darsteller:
Guilherme Morais
Kalil Joigny

Videokünstler:
Kathleen Kunath
Zé de Paiva

Tonkünstler: Tim Thielemans

Sprecher: Mahsa Asgari

Sprache: Persisch (Iran)

Article 05

No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

Artikel 05

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.

Artigo 05°

Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.