Een ieder heeft recht op vrijheid van vreedzame vereniging en vergadering. Niemand mag worden gedwongen om tot een vereniging te behoren.

[a] 20

Performers:
Cíntia Rangel
Eszter Parragi

Video Artist:

Kathleen Kunath
Zé de Paiva

Sound Artist: Lutz Gallmeister

Speaker: Tim Thielemans

Language: Flemish

Article 20

Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association.
No one may be compelled to belong to an association.

Artikel 20

Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammenzuschließen.
Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

Artigo 20°

Toda a pessoa tem direito à liberdade de reunião e de associação pacíficas.
Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.